BCH Công Đoàn

Ban chấp hành Công Đoàn

Công Đoàn trường gồm có 28 cán bộ giáo viên, công nhân viên. Ban chấp hành Công Đoàn gồm có: