Thi tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh năm học 2016-2017

Tháng Ba 20, 2017 10:27 sáng

KẾT QUẢ THI IOE CÅC TỈNH

NĂM 2016-2017 KHÓI 5

Họ và tên Thời gian thi Quan/Huyện Giải
Vũ Đức Trọng 1850 26 phut 25 giây Truong Tieu hoc Hông Thuan A Huyen Giao Thủy Nhi
1248041185 Cao Bai Nghia 1830 25 phút 5 giây Truong Tiéu hoc TT Quất Lâm Huyen Giao Thủy Nhi
1250305895 Trinh Thành Công 1830 30 phút Truong Tiéu hoc Giao Phong Huyen Giao Thủy Nhi
1249293122 Vü Thi Phuong Anh 1820 26 phút 53 giây Truong Tiéu hQC Ciao Huyen Giao Thủy Nhi
1250152087 An phúc 1820 29 phút 36 giây Truong Tiêu hoc Ngô Huyên Giao Thủy Nhi
1248052239 Nguyen Ngoc Mai Quyên 1820 30 phút Truöng Gia,)      a Huyen Giao Thủy Nhi
1 51 Quốc khánh 1740 28 phút 18 giây Truong Tiêu hoc Giao Phong Huyện Giao Thủy Ba
1251638144 Bùi Thi vän Anh 1710 28 phút 57 giây Truong Tieu hoc Giao Phong Huyên Giao Thủy Ba
Bùi Thj Bich Phtrøng 1710 29 phút 39 giây Truong Tieu hoc Hoành Son Huyen Giao Thủy Ba
  Tran Duc Anh 1710 30 phút Truong TH        Giao Tàn Huvện Giao Thúy Ba
1246993711 Phùng Thi Tú Uyên 1700 30 phút Truong Tieu hoc Giao Ha Huyện Giao Thủy Ba
12 1247484749 Cao Hài 1690 30 phút Truong Tieu hoc Ciao Xuân Huyện Giao Thủy Khuyến Khíchl
13 1246902226 phan nhật anh 1680 26 phút 39 gjây Truong Tieu hoc Binh Hoà Huyện Giao Thủy Khuyến khích
14 1246880380 Nguyễn Phương Thảo 1670 26 phút Truong tieu hoc Binh Hoà Huyen Giao Thủy Khuyến khích
15 1251221837 Bui Binh Minh 1640 28 phút 2 giây Truong Tiéu hoc Giao Huyen Giao Thủy Khuyën khích
16 1250934169 Ðä Khánh 1640 28 phút 21 giây Truong Tiêu hoc TT Quat Lam Huyen Giao Thủy Khuyên khich
17 Cao Nguvễn Viêt Hung 1630 29 phút 59 giây Truong Tieu hoc Giao Phong Huyen Giao Thủy Khuyën khich
18 1247210423 Trân Hái Ðäng 1630 29 phút 59 giây Truong Tieu hoc         Giao Xuän Huyện Giao Thủy Khuyên khích
1247234498 Duy Quang 1530 30 phút Truong Tieu hoc Giao Xuân Huyen Giao Thuỷ Khuyến khích
20 1248062837 Nguyen Thi Thu Thảo 1630 30 phút Truong Tieu Giao Ihiên B Huyen Ciao Thủy Khuyến khích
12488¥090 Nguyen Thi Thu Ngân 1610 28 phút 30 giây Truong Tieu hoc TT Quất Lâm Huyện Giao Thủy Khuyên khích
22 1213575778 Thi Phúc Nhi 1610 30 phút Truong Tieu hoc Hông Thuận C Huyen Giao Thủy Khuyến khích
1250869137 Nguyên Thi Minh Thảo 1580 30 phút Truong hoc Giao Nhân Huyên Giao Thủy
24 1251974203 Phạm Tri 1570 28 phút 23 giây Truong Tiêu hoc Giao Phong Huyen Giao Thủy
25 12502499M Ðỗ  Thi 1560 Truong Tieu       Giao Châu Huyên Giao Thủy
25 1247296494 Tran Thi Mai Thanh 1550 phút Truong Tiêu hoc Giao Xuân Huyen Giao Thủy
27 124g961246 nguyen phuc chuyen 1530 26 phút 49 giây Truong Ttểu hoc Giao Tiên A Huyen Giao Thủy
28 CAO MINH QUANG 1510 23 phút 54 giây Truong Tieu hoc Giao Thiên A Huyện Giao Thủy
29 1248091201 trinh phuong thào 1500 27 phút 41 giây Truong tieu hoc Bach Long Huyện Giao Thủy
30 1250413075 TlÉu NGOC MAI 1500 27 phút 45 giây Truong Tiêu hoc Ngô Ðồng Huyện Giao Thủy
1222213115 Mai Thi Minh Hoa 1500 28 phút 39 giây Truong Tieu hoc Binh Hoà Huyen Giao Thủy